Ogólne warunki sprzedaży

 

Postanowienia ogólne:

- Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży krajowej stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedający a kupującym.

- Ogólne warunki sprzedaży krajowej obowiązują w pełnym zakresie, o ile strony w umowie kupna-sprzedaży nie uzgodniły inaczej, odmienne postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed treścią niniejszych warunków handlowych.

- Wszelkie aneksy, zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków lub umowy kupna-sprzedaży są ważne, wyłącznie o ile będą zatwierdzone na piśmie przez obie strony.

- W wyniku zawarcia umowy kupny-sprzedaży wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i korespondencja dotycząca treści umowy tracą ważność prawną.

 

 

 

Zamówienie i potwierdzenia zamówienia

 

 

Za wiążące uważa się jedynie zamówienia złożone w formie pisemnej. Sprzedający potwierdzi zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Zamówienia i ich potwierdzenia winne zawierać dokładne określenie przedmiotu zamówienia (numer zamówienia odbiorcy, nazwę części, numer rysunku części, cenę, ilość, dane dotyczące transportu, termin i miejsce realizacji dostawy).

 

Każda zmiana musi być dokonana na piśmie. Sprzedający nie jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy:

a) nie zostały wykonane uzgodnione instrumenty zabezpieczające płatność lub w przypadku niezgodności ich treści z umową;

b) sprzedającemu znane są informacje, które wskazują na brak możliwości pełnego uregulowania ceny towarów przez kupującego;

c) kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą wcześniej dostarczonych towarów, także z tytułu innych umów kupna-sprzedaży

 

Cena

 

 

Strony umowy uzgodniły ceny, które są zgodne z przep. § 409 Kodeksu cywilnego i są określone w obowiązującym cenniku wydawanym przez sprzedającego. W przypadku zmian warunków płatności za dostarczone produkty, sprzedający zobowiązuje się do przekazania powyższej zmiany do zatwierdzenia przez kupującego z wyprzedzeniem min. 1 miesiąca.

 

Ceny podane są zawsze na zasadzie EXW. Kupującemu nie przysługuje prawo do zatrzymania całej lub części ceny z powodu jakichkolwiek odwrotnych wierzytelności wobec sprzedającego, lub z powodu zgłoszenia reklamacji, nie przysługuje mu także prawo do dokonania ich jednostronnego potrącenia na poczet naliczonej ceny towarów ani odsetek za zwłokę.

 

Warunki płatności

 

 

Towary będą fakturowane po cenach określonych w aktualnie obowiązującym cenniku. Uzgodniona cena jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej.

 

Kary umowne

 

 

W przypadku zwłoki kupującego w zapłacie zobowiązań pieniężnych, sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 0,05% za każdy dzień.

 

Miejsce i termin dostawy

 

 

Miejscem dostawy jest zakład produkcyjny sprzedającego. Terminem dostawy jest czas przekazania towarów kupującemu. W przypadku że dostawa zawiera wszystkie wymagane części (czyli w szczególności także wymagane dokumenty), kupujący zobowiązany jest do jej odebrania. Do odbioru wyznacza się czas od godz. 6 do 14 w dniach roboczych, o ile nie uzgodniono inaczej. Kupujący zobowiązany jest do odebrania wykonanych produktów w określonym terminie. Jeśli tak się nie stanie, sprzedający wezwie pisemnie kupującego do odebrania towarów, wyznaczając dodatkowy termin. W wyniku bezskutecznego upływu powyższego terminu obowiązek sprzedającego uważa się za spełniony. Z takim dniem sprzedawcy przysługuje prawo do wystawienia faktury obejmującej dostarczone towary.

 

Jakość, ilość, okres gwarancji, termin dostawy.

 

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary w uzgodnionej ilości, terminie i jakości. Sprzedający przyjmuje, zgodnie z przep. § 429 Kodeksu cywilnego, gwarancję za dostarczone towary przez okres 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia. Powyższa gwarancja obejmuje wyłącznie wady towarów, które nie odpowiadają parametrom rysunkowym. Roszczenia wynikające z wad towarów regulowane są w przep. § 439 i nast. Kodeksu cywilnego. Wady w zakresie ilości i jakości należy zapisać w protokole i poinformować o nich sprzedającego niezwłocznie po ich wykryciu.

 

 

Termin dostawy zamówionych wyrobów zostanie określony w umowie kupna-sprzedaży.

 

Sprzedający zwalnia się z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy Ramowej, w przypadku /i w takim zakresie/ gdy takie niespełnienie wyniknęło ze zdarzenia lub okoliczności spowodowanej w wyniku działania siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji, gdy powyższa przeszkoda wystąpiła dopiero w czasie, gdy dana strona była już we zwłoce w wykonaniu swoich obowiązków, lub powstała w wyniku jej sytuacji gospodarczej.

 

Na cele umowy „siła wyższa” oznacza takie wyjątkowe i nieodwracalne zdarzenie, leżące poza zakresem kontroli powołującej się na nią strony umowy, którą nie była można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i która uniemożliwia wykonania zobowiązań wynikających z danej umowy. Takimi zdarzeniami mogą być, oprócz innych przypadków, w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, pożary dużego zakresu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie, kwarantanny, embargo w transporcie, strajki generalne oraz strajki całych branż przemysłowych, o ile mają bezpośredni wpływ na sprzedającego oraz realizację dostaw na podstawie zamówień/umów kupna-sprzedaży zawartych na podstawie niniejszej umowy.

 

Inna postanowienia

 

Kupujący przejmuje w chwili odebrania towarów (przyjęcie towarów przez kupującego) pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w tych towarach (uszkodzenia, straty itd.).

 

Kupujący nabywa prawo własności do towarów po zapłaceniu ceny.

 

Gospodarowanie z opakowaniami

 

Dostawy towarów odbywają się w opakowania sprzedającego, które nie podlegają zwrotowi. Rozmiary opakowań określa sprzedający na podstawie wielkości dostarczanych towarów. Cena towarów nie zawiera kosztów opakowań.

 

Zmiany danych

 

W przypadku zmiany danych zawartych w Umowie Ramowej (dotyczących podstawowych danych – nazwy handlowej, siedziby, rachunku bankowego), dana strona umowy zobowiązana jest do bezzwłocznego poinformowania o nowych danych drugiej strony umowy w formie pisemnej.

Produkcja

 • od prototypu do produkcji seryjnej
 • wytwarzanie własnych produktów
 • produkcja na zamówienie
 

Dział jakości

 • standardy badań i eksperymentów
 • certyfikacja przez jednostki niezależne
 • ISO 9001:2008
 • czech MADE
 

Serwis

 • kompleksowa obsługa od A do Z
 • Walce do gwintowania
 • pomiary profili
 • kontrola nad przebiegiem produkcji/obsługi serwisowej
 

Innowacje

 • rozwiązania standardowe i indywidualne
 • unikatowe technologie
 • mocny zespół profesjonalistów
 

Nasi klienci