Tradiční výrobce závitových válců, válečků pro závitové hlavy, plochých, segmentových a radiálních čelistí, ručních stavitelných výstružníků, spojovacích materiálů a další.
Moderní CNC stroje pro přesné strojírenství
Závitové válce
Přesná výroba
Kontrola kvality a měření na nejmodernějších měřících zařízeních
Slider

Všeobecné prodejní podmínky

 

 

Všeobecná ustanovení 
- Tyto všeobecné tuzemské prodejní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
- Všeobecné tuzemské prodejní podmínky jsou platné v celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak; odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
- Jakékoliv dodatky, změny a doplnění těchto podmínek nebo kupní smlouvy jsou platné pouze jsou-li písemně odsouhlaseny oběma stranami.
- Uzavřením kupní smlouvy pozbývají jakákoliv předchozí ujednání a korespondence vztahující se k obsahu smlouvy právní platnosti

 

 

 

 1. Objednávka a potvrzení objednávky

 

Za platné jsou považovány pouze písemné objednávky. Objednávku prodávající potvrdí do tří pracovních dnů od data doručení objednávky. Objednávky a jejich potvrzení musí obsahovat přesně vymezený předmět plnění (číslo objednávky odběratele, název dílu, číslo výkresu dílu, cenu, množství, údaj o přepravě, termín a místo plnění).

Každou změnu je nutno uplatnit písemně. Prodávající není povinen plnit předmět smlouvy v případě, že:
a) nejsou splněny dohodnuté zajišťovací platební instrumenty nebo v případě, že jejich znění není v souladu se smlouvou
b) jsou mu známy skutečnosti svědčící o nemožnosti plného zaplacení kupní ceny zboží ze strany kupujícího
c) je-li kupující v prodlení s úhradou zboží dodaného dříve i z titulu jiných kupních smluv.

 

 

 1. Kupní cena

 

Smluvní strany se dohodly na cenách, které jsou v souladu s § 409 Obchodního zákoníku a jsou uvedeny v platném ceníku vydávaném prodávajícím. Při změně platebních podmínek za dodávané výrobky je prodávající povinen tuto změnu navrhnout k odsouhlasení kupujícím minimálně 1 měsíc předem.

Kupní ceny jsou vždy EXV. Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení.

           

 1. Platební podmínky

 

Zboží bude fakturováno za ceny dle aktuálně platného ceníku. Dohodnutá kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) není-li kupní smlouvou stanoveno jinak.

 

 

 1. Smluvní pokuty a penále

 

V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitých závazků je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% denně.

 

 

 1. Místo a doba plnění

 

Místo plnění je výrobní závod prodávajícího. Dobou plnění se rozumí doba předání zboží kupujícímu. V případě, že dodávka má veškeré náležitosti (tj. především potřebné doklady), je kupující povinen dodávku převzít. Pro předání se stanovuje doba od 6 do 14 hodin v pracovních dnech pokud není dohodnuto jinak. Kupující je povinen převzít si zhotovené výrobky včas. Pokud se tak nestane, prodávající písemně vyzve kupujícího k převzetí zboží a stanoví dodatečnou lhůtu. Marným uplynutím této lhůty se povinnost prodávajícího považuje za splněnou. Tímto dnem je prodávající oprávněn vystavit fakturu za dodané zboží.

 

 

 1. Kvalita, množství, záruční doba, dodací lhůta

 

Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném množství, termínu a kvalitě. Prodávající přejímá dle § 429 Obchodního zákoníku záruku za dodané zboží po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží. Tuto záruku se vztahuje pouze na vady zboží neodpovídající výkresovým parametrům. V případě vad zboží se nároky budou řídit  § 439 a následující ustanovení Obchodního zákoníku. Množstevní a kvalitativní vady musí být protokolárně sepsány a oznámeny prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

 

Dodací lhůta pro dodání objednaných výrobků bude stanovena kupní smlouvou.

Prodávající je zbaven zodpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy v případě /a v tom rozsahu/, kdy toto neplnění bylo důsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana  byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou  a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní  strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků  vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad  na prodávajícího a ovlivňují plnění dodávek podle objednávek - kupních smluv uzavřených na základě této smlouvy.

 

 1. Další ujednání

 

Kupující se stává okamžikem převzetí zboží (příjem zboží kupujícího) plně odpovědným za veškeré škody vzniklé na tomto zboží (poškození, ztráta atd.).

Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující po uhrazení kupní ceny.

 

 

 1. Hospodaření s obaly

 

Zboží bude dodáváno v nevratných obalech prodávajícího. Velikost obalů stanoví prodávající podle velikosti přepravovaného zboží. Cena obalů není obsažena v ceně zboží.

 

 

 1. Změny údajů

 

V případě změny údajů uvedených v Rámcové smlouvě (týkající se základních skutečností – obchodního jména, sídla, bankovního spojení.) je povinna jedna smluvní strana oznámit neprodleně novou skutečnost druhé smluvní straně písemnou formou.

Výroba

 • od prototypu po sériové dávky
 • výroba vlastních produktů
 • zakázková výroba
 

Oddělení kvality

 • zkušební a experimentální standardy
 • certifikace nezávislými subjekty
 • ISO 9001:2008
 • czech MADE

Servis

 • komplexní služby od A do Z
 • Závitové válce
 • měření profilů
 • přehled o průběhu výroby/servisu

Inovace

 • standardní a individuální řešení
 • unikátní technologie
 • silný profesionální tým
previous arrow
next arrow
Slider

Naši zákazníci